Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums

2022. gada 5. martā Latvijā spēkā stājās Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums. Likuma mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā bruņotā konflikta dēļ ar Krievijas Federāciju un tā norises laikā, kā arī vispārēja atbalsta sniegšana Ukrainas sabiedrībai. Sākotnēji pieņemtais likums un grozījumi paredz dažādas iespējas atbalsta nodrošināšanai un saņemšanai, tādus kā izmitināšana, uzturs, nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības precēm, veselības aprūpes pakalpojumi un izglītības pakalpojumiem bērniem.

Uzturēšanās tiesības

Ierašanās un reģistrēšanas kārtība

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums (turpmāk – Likums) nosaka uzturēšanās tiesības visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā. Likums paredz, ka ar derīgu ieceļošanas dokumentu var tikt izsniegta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam. Savukārt, ja personai nav derīga ceļošanas dokumenta tā varēs saņemt Latvijas Republikas izsniegtu uzturēšanās atļauju - trešās valsts pilsoņa personas apliecību - uz vienu gadu.

Pirms, Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbināšanas, Ukrainas civiliedzīvotājiem jāsaņem ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību (turpmāk – D vīza). D vīzas saņemšanas vispārīgo kārtību nosaka Imigrācijas likums, savukārt, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ir paredzēti izņēmumi un atvieglojumi attiecībā uz D vīzas saņemšanas kārtību Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību

Likums paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotāji, kuriem ir derīgs ceļošanas dokuments varēs saņemt D vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam.

D vīzas izsniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem nepiemēro prasības attiecībā uz izsaukuma noformēšanu, derīgu veselības apdrošināšanas polises iesniegšanu, ka arī apliecinājuma iesniegšanu par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, lai uzturētos Latvijas Republikā. Tostarp, Ukrainas civiliedzīvotāji ir atbrīvoti no valsts nodevas samaksas par D vīzas izsniegšanu.

Ņemot vērā Likumā noteiktos izņēmumus un atvieglojumus D vīzas saņemšanai iesniedzami šādi dokumenti:

1. vīzas pieteikuma elektroniskā anketa, pieejama: https://epak.pmlp.gov.lv/;

2. pases kopija;

3. fotogrāfija 35x45.

Ilgtermiņa vīzu varēs saņemt arī tie Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri nevarēs iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, nosakot trūkstošo dokumentu iesniegšanas termiņu viena gada laikā.

Pēc D vīzas saņemšanas Ukrainas civiliedzīvotāji var tikt Latvijā nodarbināti praktiski uzreiz.

Nodarbinātība

Pamatojoties uz pieņemto Likumu, darba devējam, ja netiek traucēta darba pienākumu izpilde, ir tiesības nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju arī bez valsts valodas zināšanām.

Īpaši nosacījumi attiecas arī uz ārstniecības iestādēm, aptiekām un zāļu lieltirgotavām, kas var nodarbināt ārstniecības personas, farmaceitus un farmaceita asistentus - Ukrainas civiliedzīvotājus, ja tās var nodrošināt ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu, tostarp sniegt pacientiem informāciju saprotamā veidā, kā arī sazināties ar ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un personālu ārstniecības iestādē, piemēram, izmantojot saziņu ar tulka palīdzību.

Tāpat ir paredzēts atbrīvojums no valsts valodas prasības Ukrainas civiliedzīvotājam, kuru reģistrē Autotransporta direkcijas uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā kā personu, kam ir tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos. 

       

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības strādāt par pedagogiem un sniegt bērna uzraudzības pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības to izpildei, ja šādas darbības tiek īstenotas ar nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. 

Lai nodarbinātu Ukrainas civiliedzīvotājus, darba devējam nav pienākuma reģistrēt darba devēja vakanci Nodarbinātības valsts aģentūrā. Tāpat uz Ukrainas civiliedzīvotājiem nav attiecināma normatīvajos aktos par ārzemnieku nodarbināšanu un nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu noteiktā prasība darba devējam nodrošināt darba samaksu, ne mazāku par vidējo bruto darba samaksu Latvijas Republikā iepriekšējā gadā.

Uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un tas tiek izmaksāts, pamatojoties uz iesniegumu Nodarbinātības valsts aģentūrai viena mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.

Pieņemot darbā Ukrainas civiliedzīvotāju, darba devējs ir tiesīgs saņemt no Nodarbinātības valsts aģentūras dotāciju vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.

Veselības aprūpes pakalpojumi un citi atbalsta pasākumi

Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas valsts apmaksā veselības aprūpes pakalpojumus un citus atbalsta pasākumus, kuri sniegti, sākot no 2022. gada 24. februāra. Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā kā Latvijā valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros apdrošinātām personām.

Valsts arī nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem pamatkontu, proti, maksājumu kontu ar pamatfunkcijām, pat ja Ukrainas civiliedzīvotājiem nav uzturēšanās atļaujas, bet to izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama.PĒDĒJĀS ZIŅAS UN NORĀDES